Yamanni-Ryu Kata
Bojutsu-Kata

Donyukon ichi (Initiation)
Donyukon ni (Initiation)
Choun no kun sho (Basic)
Choun no kun dai (Basic)
Ryubi no kun (Intermediate)


Traditional Kata / Traditionelle Katas

Shuji no kun (Intermediate)
Sakugawa no kun (Intermediate)
Shirataru no kun (Advanced)
Tomari Shirataru no kun (Advanced)
Yunigawa / Yonegawa no kun / Hidari bo (Advanced)
Shinakachi / Sunakake (Advanced)
Chikin bo / Tsuken bo (Advanced)